Algemene voorwaarden

 1. Verkoper:

  LdotCo heeft een maatschappelijke zetel in Rumbeke, en is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0628.596.523.  Het BTW nummer is BE 0628.596.523

 2. Toepassing :

  Elke geplaatste bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de verkoper, die steeds deel uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

 3. Prijzen :

  De prijzen op de website staan vermeld in euro en zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden toegevoegd bij afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling. Bestellingen vanaf €100 worden gratis verzonden in België en Nederland.

 4. Offertes :

  Al onze offertes zijn vrijblijvend. We zijn slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben. De informatie omtrent de producten of prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

 5. Bestelling :

  Na het plaatsen van je bestelling krijg je een automatisch gegenereerde mail met de bevestiging van je bestelling. Indien een artikel toch niet meer voorradig is krijg je hiervan binnen de 7 dagen bericht. VOor Design your own bestellingen loopt die termijn vanaf de betaling ontvangen wordt. Bestellingen kunnen enkel via de webshop geplaatst worden. Er worden geen bestellingen of wijzigingen aan online geplaatste bestellingen aanvaard via email, facebook, of andere media.

 6. Afbeeldingen :

  Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, enz... op www.ldotco.be  gelden slechts bij benadering. Ze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

 7. Betaling :

  Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Afrekenen kan momenteel nog enkel door overschrijving.

 8. Levering :

  Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper. Na ontvangst van de betaling wordt ten laatste iedere vrijdag die erop volgt het pakketje verstuurd tenzij anders aangegeven zoals bijvoorbeeld een verlofperiode.  Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op twee à drie dagen, dit is louter indicatief, niet bindend. LdotCo is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen door omstandigheden bij Bpost. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de aankoop of tot een betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper.

 9. Eigendomsvoorbehoud :

  De bestelde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten qua verzending, nalatigheidsinteresten, … Bij niet betaling blijven de goederen onze eigendom en worden ze doorverkocht aan andere consumenten.

 10. Terugsturen :

  Je hebt het recht om af te zien van de verkoopsovereenkomst zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen de 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, ongedragen of beschadigd, op eigen risico en kosten, terugsturen naar LDotCo, Albert Allemanstraat 19, 8800 RUMBEKE. Het aankoopbedrag (zonder verzendkosten) wordt teruggestort zodra we de artikelen terug in ons bezit hebben. Goederen die speciaal voor de koper gemaakt werden via design your own, kunnen niet teruggestuurd worden.

 11. Klachten :

  Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek, of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden via ldotco@hotmail.com. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper, dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 12. Waarborg :

  Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 13. Overmacht :

  Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer, tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport, vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 14. Risico van verzending :

  Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending door Bpost . Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk blijft.

 15. Persoonsgegevens :

  Door het plaatsen van een bestelling op www.ldotco.be gaat de koper akkoord met het verwerken en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, de levering en het opmaken van de factuur, de administratie van het klantenbestand, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant hiervoor uitdrukkelijk zijn of haar akkoord gegeven heeft tijdens het bestelproces. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering en ten allen tijde het recht je te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 16. Toepasselijk recht :

  Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.


LdotCO behoudt zich het recht ten allen tijde en zonder te verwittigen de voorwaarden te wijzigen.